Den svenska tandvården

Svenskar som befinner sig utomlands, och tillbringar tid med ”the locals”, får ofta komplimanger för sina tänder. Till viss del kan de tacka Folktandvården för detta.

I Sverige har landstingen ansvar för tandvården för barn och ungdomar upp till 19 års ålder. Detta sker genom folktandvården, som är den offentliga tandvården. Landstingen betalar även tandvården hos privattandläkare för barn och ungdomar. Ursprungligen var folktandvårdens uppgift endast barntandvård, men idag finns även specialist- och vuxentandvård i folktandvårdens regi. Ungefär 40 % av Sveriges vuxna får sin tandvård hos folktandvården.

Folktandvården i StockholmI den svenska tandvårdslagen (mer om denna nedan), fastslås att tandvården ska omfatta åtgärder som syftar till att förbygga och behandla sjukdomar i munhålan, tänderna, käkarna och de vävnader som finns runt omkring, med några få undantag. Lagen fastslår att tandvårdens mål ska vara god tandhälsa och tandvård på lika villkor för hela Sveriges befolkning. Däremot säger inte lagen hur detta ska uppnås. Faktum är att det var tandläkarna själva som först uppmärksammade lagstiftarna på mycket av det som fastslås av den lag som idag gäller.

Sveriges Tandläkare-förbund, som bildades 1908, propagerade tidigt för att man borde börja arbeta med barns tandvård i tidig ålder. Redan innan förbundet bildades hade man i en del kommuner infört skoltandvård. I Stockholm öppnade en försöksklinik som gav 2000 barn skoltandvård år 1907. För det mesta var det enskilda, engagerade tandläkare som stod bakom dess initiativ.

Den första motionen om att införa allmän tandvård i Sverige lades fram 1904, men den röstades ned. På den följde flera motioner genom åren, ofta underbyggda av ett digert faktaunderlag. Det dröjde dock till 1924 innan riksdagen tillsatte en utredning, vars resultat presenterades 1928. Utredningen presenterade ett förslag på en folktandvård som var uppdelad i distrikt. Statens sjukvårdskommitté beredde förslaget och presenterade ett betänkande 1935. Detta resulterade i två propositioner som bifölls i riksdagen 1938. Landstingen skulle vara huvudmän för den nya folktandvården som skulle införas, och denna skulle delfinansieras av staten genom bidrag till utrustning och löner. Den nya folktandvården skulle i första hand ge tandvård till barn mellan 7 och 15 års ålder, och i andra hand till ungdomar och vuxna.

Idag har folktandvården som främsta uppgift att ge barn och ungdomar förebyggande tandvård. För barn och ungdomar mellan 3 och 19 års ålder är tandvården gratis. Detta, i kombination med att vi i Sverige har en tradition av att ta hand om tänderna, har gjort att svenska barn har en mycket bra tandhälsa. År 2000 hade 60 % av tolvåringarna i landet aldrig haft hål i tänderna.

Lagar och förordningar

Tandvårdsverksamheten i Sverige regleras genom lagar, samt förordningar som har utfärdats av regeringen. Målen för tandvården, och vilka krav som medborgarna kan ställa på den, fastställs i tandvårdslagen, som också behandlar samhällets skyldighet att erbjuda tandvård till medborgarna. Tandvårdslagen definierar också vad som räknas som tandvård.

Socialstyrelsen är den myndighet som granskar alla givare av tandvård, både folktandvårdens mottagningar och privata kliniker. Folktandvårdslagen från 1973 gav landstingen, och de kommuner som inte ingår i ett landsting, ansvaret att tillhandahålla tandvård för barn och ungdomar upp till 19 år. Dessutom säger denna lag att den allmänna tandvårdsförsäkringen skulle omfatta alla försäkrade från det år då de fyller 20.